Marketing Strategy

A collection of 2 posts

กลยุทธ์ Customer-driven Marketing คิดจากลูกค้า เพื่อลูกค้า
Product Marketing

กลยุทธ์ Customer-driven Marketing คิดจากลูกค้า เพื่อลูกค้า

ทุกวันนี้ หลายธุรกิจเริ่มเปลี่ยนจากการทำการตลาดแบบ Mass Marketing มาเป็น Target Marketing เพื่อที่จะแบ่งกลุ่มลูกค้าและเลือกบางกลุ่มในการนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ในแต่ละ Campaign ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ถอดบทเรียนจากจีน ปรับการสื่อสารแบรนด์อย่างไรในยุค COVID-19
Marketing Strategy

ถอดบทเรียนจากจีน ปรับการสื่อสารแบรนด์อย่างไรในยุค COVID-19

เหล่านักการตลาดยุค COVID-19 ต่างตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหัน แล้วเราจะต้องปรับกลยุทธ์อย่างไรเพื่อชนะใจลูกค้าได้เหมือนเดิม